BẢNG QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ỐNG INOX CHỮ D

KÍCH THƯỚC
(m.m)

ĐỘ DẦY THÀNH ỐNG (m.m)                               ĐƠN VỊ TÍNH : KG/M

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.4

1.5

1.6

1.8

2.0

2.5

20x40 0.600 0.684 0.767 0.850 0.932 1.013 1.175 1.256        
45x85       1.873 2.058 2.242 2.409 2.791 2.974 3.336 3.697 4.590