BẢNG QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ỐNG INOX OVAL

KÍCH THƯỚC
(m.m)

ĐỘ DẦY THÀNH ỐNG (m.m)                               ĐƠN VỊ TÍNH : KG/M

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.4

1.5

1.6

1.8

2.0

2.5

8x20 0.261 0.296 0.331 0.365 0.398 0.432            
10x20 0.273 0.310 0.347 0.383 0.418 0.453            
12x23.5 0.325 0.369 0.413 0.456 0.499 0.452 0.625 0.666        
12.25 0.341 0.388 0.434 0.480 0.526 0.570            
12.7x38.1   0.559 0.627 0.694 0.761 0.827 0.958 1.023        
15x30   0.473 0.530 0.587 0.643 0.698 0.807 0.861        
20x40   0.597 0.714 0.791 0.867 0.943 1.093 1.167        
20x50       0.949 1.041 1.133 1.315 1.405 1.495 1.673 1.849  
25x50       0.995 1.091 1.188 1.378 1.473 1.567 1.754 1.939  
15x60       1.063 1.166 1.269 1.474 1.575 1.676 1.877 2.075  
30x60       1.198 1.315 1.432 1.664 1.779 1.893 2.121 2.347 2.902