Tiêu chuẩn tham khảo

BS 1387:1985
BS EN 10255-2004