Hệ tư tưởng cốt lõi

Hài lòng đối tác :
+ Tôn trọng và hợp tác đôi bên cùng có lợi

+ Chăm sóc và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng

Giữ Gìn uy tín : Trung thực và giữ lời hứa với khách hàng

Tinh thần đồng đội : trách nhiệm, hổ trợ và cởi mở trong quan hệ với đồng nghiệp

Hiệu quả công việc : lấy hiệu quả công việc làm thước đo trong mọi hoạt động.