Văn hóa doanh nghiệp

Hữu liên Á Châu luôn mong muốn tạo ra một môi trường làm việc thân thiện nhưng cũng giàu sức cạnh tranh nhất cho nhân viên.

Bên cạnh đó các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ cũng được thường xuyên tổ chức tại công ty nhằm mang đến đời sống tinh thần phong phú hơn, tạo được sự hứng khởi cho CBCNV trong quá trình làm việc.