Tin Tức Thị Trường

Điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắt thép không hợp kim

Theo Quyết định này, điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắt, thép thuộc phân nhóm 7204.50.00.00 và thuộc các nhóm 7206 và 7207 từ 10% (quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-BTC ngày 19/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) lên mức thuế suất thuế xuất khẩu mới là: 20%, và được áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 10/8/2008./. Theo Veno

 

Các tin khác: